INTEGRITETSPOLICY 

Nordic Plastics Group AB (nedan ”NPG”) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som NPG behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem
Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter och trafikuppgifter). Nedan hittar du förklaringar till dessa kategorier. Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss.

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst hos din arbetsgivare som ditt namn, ev kundnummer, företagets adress och e-postadress, telefonnummer och ditt användar-id, företagets organisations nummer, besökstidpunkt, aktivitet och prenumeration av dokument (prenumeration väljs aktivt av personen när de laddar ned dokumentet).

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen
Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter.

Cookies
NPG använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.

Cookies gör det möjligt att till exempel:

  • få information hur besökare interagerar med webbplatsen

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter
NPG lämnar inte ut delar av, eller fullständiga uppgifter till någon part utanför företaget.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till NPG som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse
Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt;

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke
Kontakta vår kundservice på telefon +46 10-707 80 00

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring (nyhetsbrev)
Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via e-post. Ring då till vår kundservice eller klicka på avregistrera i e-post-meddelandet. Du kan även avregistrera dig per brev till adressen nedan. Vänligen ange då företag, namn och e-postadress.

Ändring av integritetspolicyn
NPG kan komma att ändra denna integritetspolicy. Den ändras på samma sätt som de allmänna villkoren för våra tjänster och produkter. Vi kommer även meddela ändring på vår webbplats www.npgroup.se. Där kommer vi även att hålla samtliga versioner av policyn tillgängliga för dig.

Trelleborg 2023-01-01
Nordic Plastics Group AB