Declaration of Compliance   

Code of Conduct

Uppförandekoden är en etisk kompass som ska följas av samtliga medarbetare inom Nordic Plastics Group oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift. Den gäller även personer som är engagerade i Nordic Plastics Groups verksamhet via kontrakt eller avtal.

Nordic Plastics Group följer FN:s Global Compact, som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Här kan du ladda ner information om vår Uppförandekod/Code of Conduct.